Z almanachů školy

První výroční zpráva Státního reálného gymnázia v Hostinném, 1872-73.

50 let státního reálného Gymnázia Hostinné, 1922.

Gymnázium v Hostinném, 125 let, 1997 (výběr).

Curriculum Vitae, Gymnázium Hostinné, 2002 (výběr). 

Plán učiva v letech 1872/73 (ukázka originálního textu).

 


První výroční zpráva Státního nižšího reálného gymnázia v Hostinném


Vydáno na konci šk. roku 1872-73
p. ředitelem
Friedrichem Dworžakem


S vědeckým pojednáním od Dr. Adolfa Bachmanna


Hostinné 1873
Nakladatelství Reálného gymnázia
Foglarova tiskárna v Trutnově


III.
Kronika školy


Dlouho vytoužené přání města Hostinné, stát se sídlem střední školy, se splnilo díky neúnavnému úsilí starosty p. Dr. Kopfa a chvályhodného obecního výboru v důsledku nejvyššího usnesení 28. února 1872. Bylo totiž povoleno zřízení státního nižšího reálného gymnázia s povinným vyučováním kreslení a zabezpečení výuky ve francouzském jazyce, tedy nižšího reálného gymnázia, nejlaskavěji pod podmínkou, že městská obec Hostinné pro zřízení (eventuelně rozšíření) upraví a zachová pro ústav nutné umístění, obstará první úhradu veškerých učebních pomůcek a zařízení, a každým rokem existence ústavu poskytne potřebné topivo.

Zastoupení obce projevilo bez váhání ochotu přijmout tuto podmínku a mezitím byla zahájena stavba nové gymnaziální budovy, jež bude velkorysou ozdobou města a trvalým pomníkem obětavosti a humanity obce Hostinné. Neméně záslužná je také obětavost jednotlivých obyvatel, kteří přispěli dle sil drobným příspěvkem, aby citelně zmenšili břímě závazků, které převzalo.

Na stavbu ústavu tak přispěli p. Carl Ritter von Bergental z obce Fořt (Fort), připravený vždy k podpoře pro účely lidí, 3 státní obligace v hodnotě 1000 zlatých, p. Getruda Fibingerová 100 zl.; p. Johann Hantschel 20 zl., p. Dr. R. Schwarz v Praze 20 zl., dále věnoval výbor spořitelny a záložny v Hostinném opravdu moudrým způsobem 300 zl. jako příspěvek na učební pomůcky, s poznámkou každoročně, jestliže to dovolí okolnosti, odhlasovat výše uvedenou sumu pro výše uvedený účel. Co se mimoto přijalo darů (ad knihovna a přírodovědný kabinet), poskytuje k více než spokojenosti důkaz, že všechny okruhy obyvatel prokazovaly mladému ústavu největší sympatie. Knihovně přibylo darem, abychom zmínili jeden příklad, 369 svazků (skoro samé hodnotnáé svazky).

Že při stavbě bylo ihned zohledněno rozšíření ústavu na Vyšší reálné gymnázium, zahrnovala tak (2 patra vysoká, 37,5 , dlouhá a 7,3-6 metrů široká) budova 2 sály pro kreslení, tělocvičnu, 9 kabinetů a vedle naturálního bytu p. ředitele a školníka nejnutnější prostory pro knihovnu, přírodopisný kabinet, chemickou laboratoř, kabinet s modely a fyzikální kabinet.

Až do výstavby gymnaziální budovy (1. října 1873) byly pro 2 třídy, kterými byl ústav otevřen, zprostředkovány nutná místa ve františkánském klášteře.

Pro přijetí do 1. třídy se přihlásilo 32 žáků, ze kterých museli být 2 odmítnuti kvůli naprosté neznalosti německého jazyka; do 2. třídy nastoupilo 5 žáků. 5. října byla v klášterním kostele slavnostní mše „veni sancte“, 7. října začalo pravidelné vyučování.

V učitelském sboru nenastala během školního roku vlastně žádná změna, neboť p. Dr. Bachmann, gymnaziální učitel, který byl se stejnou hodností na počátku 2. semestru přeložen na státní reálné gymnázium do Prahy, se odloučil ze spolku učitelského sboru teprve na konci školního roku. Ústav tak ztrácí velmi schopnou učitelskou sílu, učitelský sbor řádného kolegu a žáci otcovského přítele.

  


 

Učitelský sbor

Friedrich Dworžak, ředitel školy, vyučoval latinu a němčinu ve 2. třídě, týdně 11 hodin

Adolf Bachmann, doktor filosofie, učitel gymnázia, vyučoval latinu, němčinu a zěměpis v 1. třídě, dějepis ve 2. třídě, týdne 17 hodin.

Karl Petraschek, učitel gymnázia, vyučoval latinu, němčinu a přírodopis v 1. a 2. třídě, kaligrafii v 1 a 2. (posledně uvedený předmět obě třídy společně), týdně 13 hodin

P. Ludwig Böhm, kurátor františkánského kláštera v Hostinném, prozatímní učitel náboženství, týdně 4 hodiny

A. Klement, řídící učitel, vedl výuku kreslení (obě třídy) při 4 hodinách týdně

Vyučování volitelných předmětů, tělocvik a český jazyk (výuka zpěvu nemohla být kvůli malé účasti otevřena) zajišťovali p. Dr. Bachmann a . K. Petrasek ve 2 hodinách týdně.

 


 

Plán učiva

dle kterého se ve výuce postupovalo ve školním roce 1872/73

 

I. Povinné předměty

1. třída
třídní učitel: Dr. Bachmann

Náboženství: nauka víry, prostředků milosti a přikázání dle Fischera P. Ludwig Böhm, 2 hodiny

Latina: morfologie nejdůležitějších pravidelných skloňování a časování, procvičována oboustranným překladem podle Schinagla (I). V 1. semestru (po 4 týdnech) všech 8 dní školní práce; kromě toho ve 2 semestrech každých 14 dnů písemný úkol 8 hodin, Dr. Bachmann

Němčina: Opakování morfologie; učení od jednoduchého a jednoduše rozšířeného, věta - nauka o slovesu, ortografická cvičení, čtení reprodukováním cvičení v přednášce. Bauerova gramatika, čítanka od Pfrannerera. Každých 14 dnů písemný úkol, každé 4 týdny školní práce 3 hodiny; Dr. Bachmann

Zeměpis: Hlavní body matematicko-fyzikální a politické geografie celého světa; procvičování v kreslení map; dle Daniela. 3 hodiny; Dr. Bachmann

Matematika: 1) aritmetika: desítkový systém čísel; 4 druhy celých čísel a desetinných zlomků; počítání s nepojmenovanými a pojmenovanými čísly, jedno- a vícečlenná čísla, dělitelnost čísel, zlomky. 2 hodiny.

2) Geometrie: čára, úhel, trojúhelník. Dle Močnika pro nižší gymnázia. 1. hodina. K. Petrasek.

Přírodopis: Zoologie dle Pokorného. 3 hodiny. K. Petrasek

Kreslení: rovné, ohnuté, lomené, vertikální, vodorovné čáry; troúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, kruhy, elipsy, měření úhlů - obrazce z troj- nebo čtyřúhelníku, kruhů a mnohoúhelníků. - kreslení dle geometrických tvarů v různých skupinách, listy a jednoduché ornamenty. - 4 hodiny p. řídící učitel Klement.

Kaligrafie: německé a latinské písmo kurent. - 1 hodina K. Petrasek.


2. třída
třídní učitel: K. Petrasek

Náboženství: obřady katolické církve, 2 hodiny, P. Ludwig Böhm.

Latina: morfologie nejdůležitějších nepravidelných skloňování a časování, to nejdůležitější ze skladby, procvičováno oboustranným překladem podle Schinagla (II); Gramatika od C. Schmidta. Každý 8. den školní a každých 14 dnů písemný úkol - 8 hodin, F. Dworzak.

Němčina: Jednoduché souvětí, souvětí souřadné, podřadné - spojování a krácení vět, nauka o podstatném jménu, pravopisná cvičení atd. jako v 1. třídě. Každých 14 dnů písemná a každé 4 týdny školní práce. 3 hodiny. F. Dworzak

Zeměpis a dějepis: 1) zeměpis: přehledné opakování učiva 1. třídy; speciální geografie jednotlivých částí země; krátce shrnutý zeměpis starých kulturních zemí - procvičování v kreslení map, podle Daniela, 1 hodina

2) Dějepis: Starší dějiny do r. 320 po Kristu podle Gindely. 2 hodiny Dr. Bachmann.

Matematika: 1) aritmetika: vzorce a úměry, pravidlo trojčlenky, velšská praxe, počítání dle vzorců. 2 hodiny.

Geometrie: opakování trojúhelníku, čtyř a mnohoúhelníku, shoda, podobnost, dělení, počty atd. Dle Močnika pro nižší gymnázia. 1. hodina. K. Petrasek.

Přírodopis: Mineralogie a botanika dle Pokorného. 3 hodiny. K. Petrasek

Kreslení: Konstrukce elipsy a různých oblouků; rozdělení kruhů na různí části; listy a ornamenty dle kresby na tabuli, dle předloh, částečně perem, částečně tužkou; základy kreslení hlavy. 4 hodiny p. řídící učitel Klement.

Kaligrafie: německé a latinské písmo kurent. - 1 hodina K. Petrasek.

II. Nepovinné předměty

Český jazyk (smluvně sjednány obě třídy). Skloňování, přídavné jméno v přívlastku, částečně časování dle Faltise. 2. hodiny, K. Petrasek.

Tělocvik: Obzvláště volná a řazená cvičení; lehká cvičení s nářadím. 2 hodiny, Dr. Bachmann.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.