Společná část MZ

Ve společné části maturitní zkoušky se v roce 2016 konají zkoušky z:


Český jazyk a literatura

Zkouška se skládá z:

Didaktického testu ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a trvá 60 minut.

Písemné práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a trvá 90 minut. Do uvedené doby se nezapočítává doba na výběr zadání. Maturant volí jedno z deseti nabízených zadání písemné práce. Na výběr má 25 minut času. Po uplynutí lhůty zapíše do záznamového archu číslo zvoleného zadání.  Poté již nelze zadání měnit.

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Žáci losují u ústní zkoušky jedno z 20 vybraných literárních děl svého seznamu odevzdaného do 31. 3. 2015. Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje znovu.

Cizí jazyk

Zkouška se skládá z:

Didaktického testu ze zkušebního předmětu cizí jazyk a trvá 95 minut, z toho 35 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk a trvá 60 minut.

Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si vylosuje. Pracovní list je zpracován ve dvou vyhotoveních; jedno je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele. Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou. Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu. Žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených pracovních listů.

Matematika

Didaktický test z matematiky trvá 90 minut. Před začátkem didaktického testu mají žáci 15 minut na výběr postupu řešení.


Činnosti v učebně:

Maturanti se dostaví včas před zahájením zkoušky do učebny uvedené na pozvánce. Jmenný seznam žáků v jednotlivých učebnách bude s předstihem vyvěšen na hlavní nástěnce školy. Zadavatel v učebně, kde se zkouška bude konat, ověří totožnost maturantů, zkontroluje neporušenost obalu zkušební dokumentace a rozpečetí jej. Dále rozdá zadání zkoušky a záznamové archy, případně další části zkušební dokumentace určené žákům, a ve stanoveném čase podle jednotného zkušebního schématu zahájí zkoušku. Při konání didaktického testu a písemné práce každý žák sedí v samostatné lavici, žáci sedí za sebou. V jedné učebně může být nejvýše 17 žáků, v případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky nejvýše 14 žáků.

Bezprostředně po ukončení zkoušky zadavatel vybere od žáků vyplněné záznamové archy spolu s prezenční listinou a zadáním zkoušky, překontroluje jejich úplnost, uloží záznamové archy a zadání zkoušky do bezpečnostních obálek a o uložení provede záznam do protokolu o konání zkoušky v učebně. Bezpečnostní obálky neprodleně předá komisaři.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.