Profil absolventů

Gymnázium:

kód: 79-41- K/81 Gymnázium

Charakteristika přípravy v oboru

Příprava má široký všeobecně vzdělávací charakter. Žáci mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové kompetence, tzn. osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Smyslem vzdělávání není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Žáci si osvojují kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetenci občanskou a kompetence k podnikavosti. Ve vzdělávání jsou uplatňovány postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi mají být vybaveni klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a být připraveni především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život. Absolventi v průběhu vzdělávání na gymnáziu získají široký vzdělanostní základ a dosáhnou takové úrovně klíčových kompetencí, která jim umožní dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních zkušeností. Mají předpoklady pro vysokoškolské a další studium, pro jejich adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti, pro přizpůsobení se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce i pro případné uplatnění v zahraničí. V souladu se školním vzdělávacím programem mohou být připraveni i s určitou profilací či zaměřením, kterými školy dotvářejí profil absolventa svého gymnázia.


Sociální činnost - zaměření Management sociálních služeb/Osobní asistence:

kód: 75-41-M/01 Sociální činnost

PROFIL ABSOLVENTA

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence.

Klíčové kompetence

a) Kompetence k učení: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání

b) Kompetence k řešení problémů: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy

c) Komunikativní kompetence: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích

d) Personální a sociální kompetence: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení

g) Matematické kompetence: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích

h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi

Odborné kompetence

a) Podílet se na zajišťování sociálních služeb, tzn. aby absolventi:

- měli přehled o systému sociálních služeb a znali podmínky jejich poskytování;

- spolupracovali při řízení rezidentských i komunitních sociálních služeb, při přípravě plánů činností nebo projektů; uplatňovali své ekonomické znalosti a dovednosti;

- prováděli krizovou intervenci a základní sociální poradenství, podíleli se pod odborným vedením na sociálních depistážích a sociální prevenci;

- ovládali administrativní a správní postupy související s poskytováním sociálních služeb, vedli příslušnou dokumentaci a pracovali s právními i jinými zdroji odborných informací;

- respektovali příslušnou legislativu, práva a oprávněné zájmy klientů;

- byli připraveni pracovat samostatně i v týmu, komunikovali kvalifikovaně a odpovídajícím způsobem se svými nadřízenými a dalšími spolupracovníky;

- znali požadavky na pracovníky v sociálních službách, jejich práva a povinnosti;

- měli vytvořeny předpoklady pro sebereflexi a sebehodnocení a dovednosti potřebné pro vyrovnávání se s náročností povolání a stresem;

- sledovali průběžně vývoj sociálního systému a nové trendy v sociální péči a službách.

b) Poskytovat přímou pomoc klientům sociálních služeb, tzn. aby absolventi:

- pomáhali mobilním i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů nebo při udržování kontaktu se společenským prostředím;

- zajišťovali nebo pomáhali klientům při zajišťování chodu domácnosti včetně nákupů a běžných služeb;

- pomáhali rodinám v péči o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením;

- zajišťovali samostatně péči o dítě do tří let věku v denním režimu;

- používali vhodné pomůcky, přístroje a zařízení, správně je ošetřovali;

- sledovali pravidelně změny u klienta a konzultovali je s nadřízeným nebo s odborníky;

- respektovali při poskytování péče osobnost klienta a jeho práva, vhodně s ním komunikovali, jednali taktně, s péčí a přiměřenou empatií;

- přispívali k vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro klienty, jednali v zájmu klienta.

c) Provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času, tzn. aby absolventi:

- realizovali činnosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, jeho fyzické i psychické kondice, společenských a pracovních návyků;

- připravovali samostatně i v týmu plány a projekty výchovné práce pro různé skupiny klientů nebo jednotlivé osoby zaměřené na rozvíjení osobnosti, sociální aktivizaci a vyplňování volného času;

- zohledňovali při přípravě a realizaci výchovně-vzdělávací činnosti individuální zvláštnosti a subjektivní potřeby klientů i objektivní podmínky, ve kterých bude činnost probíhat;

- rozvíjeli ve skupině klientů pozitivní sociální vztahy;

- uplatňovali při práci s klienty (jednotlivcem nebo skupinou, dětmi nebo dospělými) vhodné pedagogické strategie a prostředky i základní metody sociální péče;

- využívali ve své práci odpovídajícím způsobem empatické, asertivní a autentické komunikace;

- sledovali a hodnotili pravidelně výsledky výchovně-vzdělávací činnosti své i celého zařízení;

- sledovali a využívali nové poznatky a přístupy v této oblasti sociální činnosti.

d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;

- znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;

- osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;

- znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);

- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;

- dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;

- dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).

f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

- znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;

- zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;

- efektivně hospodařili s finančními prostředky;

- nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získává odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.