Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně: Mgr. Doubrava Dřízhalová

Konzultační hodiny: 

Kontakt: tel: 

E-mail: drizhalova@gymhost.cz

Standardní činnosti výchovného poradce jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.


Náplň práce výchovného poradce:

 • Poradenské činnosti
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením
 • Metodické a informační činnosti
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 2018/2019

Plán práce výchovného poradce představuje činnost výchovnou, vzdělávací, poradenskou a informační, která je k dispozici studentům nižšího i vyššího stupně gymnázia i bývalým absolventům.

Konzultace k problémům výchovným i vzdělávacím jsou nabídnuty ve stanovených konzultačních hodinách a po dohodě i v jiné době. Možnost i telefonických konzultací.

Výchovný poradce je v kontaktu s vedením školy i s třídními učiteli a s ostatními pedagogickými pracovníky (účast na pedagogických poradách, třídních schůzkách, dle potřeby po vzájemné domluvě).

Harmonogram pravidelných činností během školního roku:

Září:

 • zveřejnění konzultačních hodin výchovného poradce
 • zvláštní informace pro 1. ročníky osmiletého a pro 1. ročníky čtyřletého studia
 • pomoc při sestavení programu úvodního kurzu v prvních ročnících
 • informace o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny v Trutnově, pracovišti RIAPS a kontakty na další poradenské služby v regionu
 • zajištění žáků se SVP mezi nově přijatými studenty 1. ročníků osmiletého gymnázia a čtyřletého studia SOŠ – spolupráce s třídními učiteli
 • informace pro pedagogy o charakteristických rysech autismu (Aspergerův syndrom), důraz na individuální péči, kontakt s matkou
 • spolupráce s metodikem prevence při zpracování minimálního preventivního programu pro školu
 • péče o žáky ze znevýhodněného sociálně – kulturního prostředí
 • informační schůzka pro studenty maturitních ročníků VIII. a 4.S o dalších možnostech studia (odkaz na informační materiály na nástěnkách)
 • zpracování výsledků umístění absolventů, vyhodnocení úspěšnosti v přijímacím řízení, srovnání výsledků studia osmiletého a čtyřletého gymnázia
 • péče o studenty s potencionálním zařazením do kategorie PUP
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • účast na akcích výchovných poradců – dle možností školy

Říjen:

 • zveřejnění přehledu nabídky VŠ, VOŠ
 • informace o dnech otevřených dveří jednotlivých škol (pro studenty maturitních ročníků) v tištěné i elektronické podobě na emailové adresy třídních učitelů daných ročníků
 • informace o SCIO testech a NSZ, přípravných kurzech
 • řešení studijních problémů při přechodu ze ZŠ na gymnázium
 • diagnostika sociálních vztahů a klimatu ve třídách, vrstevnické programy v problémových třídách (program primární prevence) – spolupráce s třídními učiteli
 • poradenství v případech poruch chování
 • informace o studentech se SPU, SPUCH a zdravotními obtížemi
 • pomoc učitelům při sestavování IVP, konzultace se zákonnými zástupci, podepsaní dohody
 • spolupráce s vyučujícími žáků s SVP
 • poradenská služba pro studenty a rodiče

Listopad:

 • informace o VŠ, VOŠ a studiu v zahraničí
 • informace o studiu na Krkonošském gymnáziu a S0Š Vrchlabí na schůzkách v okolních ZŠ
 • příprava a organizace 1. Dne otevřených dveří pro zájemce o studium na Krkonošském gymnáziu a SOŠ Vrchlabí, pracoviště Hostinné – plakáty, nástěnky, místní tisk
 • účast na Burze škol
 • analýza vzdělávacích a výchovných výsledků za 1. čtvrtletí
 • depistáž výrazně nadaných dětí, péče o jejich rozvoj formou odlišných metod a forem práce, individuální přístup při školní a mimoškolní činnosti, kategorizace jejich nadání, úzká spolupráce s rodiči
 • konzultace požadavků na vyšetření žáků v PPP
 • informace pro studenty – přihlášky na školy uměleckého směru a architekturu
 • odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou
 • poradenská služba pro studenty a rodiče

Prosinec:

 • informace o studiu na VŠ, VOŠ, možnosti studia v zahraničí – tištěná i elektronická verze
 • konzultace se studenty maturitních ročníků o aspektech jejich volby dalšího studia, pomoc při vytváření představy o profesním zaměření, porady se studenty o alternativách nepřijetí na VŠ
 • informace o vyplňování přihlášek na VŠ
 • zajištění a propagace návštěv Dnů otevřených dveří na VŠ
 • informace rodičů maturantů – třídní schůzky
 • konzultace případných mimořádných zhoršení prospěchu a předání informací zákonným zástupcům
 • poradenství v případě poruch chování
 • spolupráce s třídními učiteli žáků se SVP
 • práce s rodiči problémových žáků
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • sledování účinnosti výchovných opatření

Leden:

 • informace o studiu na VŠ, VOŠ, možnosti studia v zahraničí – materiály na nástěnce, elektronická verze, osobní konzultace
 • informace o správném vyplnění a včasném odevzdání přihlášek na VŠ a všech formalitách s tím spojených (životopis apod.)
 • příprava a organizace 2. Dne otevřených dveří pro zájemce o studium na Krkonošském gymnáziu a SOŠ Vrchlabí, pracoviště Hostinné – plakáty, nástěnky, místní tisk
 • beseda pro žáky maturitních ročníků – pomaturitní studium, volba povolání, orientace na pracovním trhu atd. – zástupce ÚP Trutnov
 • analýza vzdělávacích a výchovných výsledků za 1. pololetí – klasifikace, docházka, problémoví žáci, žáci s IVP
 • poradenství v případě poruch chování
 • hodnocení práce všech individuálně integrovaných žáků za 1. pololetí
 • poradenská služba pro studenty a rodiče

Únor:

 • shromažďování a kontrola přihlášek na VŠ a VOŠ
 • příprava maturit pro žáky se SVP
 • kontrola plnění IVP
 • vyšetření individuálně integrovaných žáků, kterým integrace končí, žádosti o prodloužení
 • poradenství v případech poruch chování
 • konzultace s žáky se špatnými studijními výsledky, kontakt s jejich rodiči, možnosti zlepšení studijních výsledků, další návrhy
 • péče o nadané studenty, motivace studentů k účasti ve vědomostních, kulturních a sportovních soutěží
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • sledování účinnosti výchovných opatření

Březen:

 • shromažďování a kontrola přihlášek na VŠ a VOŠ
 • pomoc při zajišťování práce nebo studia v zahraničí
 • zveřejnění možností přípravných kurzů na přijímací zkoušky na VŠ
 • práce s třídními kolektivy – pěstování příjemného klimatu v jednotlivých třídách – třídní učitelé
 • prevence sociálně – patologických jevů – prevence zneužívání alkoholu, kouření a drog, výchova k odpovědnému rodičovství, ochrana před HIV, ochrana před stresem – besedy, specializované pořady s odborníky
 • poradenství v případech poruch chování, vrstevnické programy (preventivní program)
 • prosazování empatického přístupu k žákům s IVP a ke způsobu jejich hodnocení
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • sledování účinnosti výchovných opatření

Duben:

 • přijímací zkoušky do gymnázia
 • příprava maturit pro žáky se SVP a PUP
 • maturity – rady k učení, zvládání krizových situací, metody učení
 • analýza a zhodnocení vzdělávacích a výchovných výsledků za 3. čtvrtletí
 • informace o těchto výsledcích na třídních schůzkách
 • konzultace případných mimořádných zhoršení prospěchu a předání informací zákonným zástupcům
 • poradenství v případě poruch chování
 • spolupráce s třídními učiteli žáků se SVP, péče o žáky se SVP a jejich zákonnými zástupci – třídní schůzky
 • péče o nadané žáky
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • sledování účinnosti výchovných opatření

Květen:

 • příprava ústní maturitní zkoušky
 • kontrola a potvrzování přihlášek na VOŠ
 • spolupráce s třídními učiteli – prevence patologických jevů při školních výletech a exkurzích
 • spolupráce s vyučujícími žáků se SVP
 • poradenství v případech poruch chování
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • sledování účinnosti výchovných opatření

Červen:

 • analýza vzdělávacích a výchovných výsledků za 2. pololetí
 • příprava podkladů pro výroční zprávu
 • analýza výsledků maturitní zkoušky
 • analýza výsledků práce studentů výrazně nadaných
 • klasifikace žáků se SPU a SPUCH
 • případné komisionální zkoušky žáků se SVP a IVP – účast na zkoušce
 • příprava IVP na další školní rok
 • doporučení studentům se SVP  tříd 3. S a VII. navštívit PPP s cílem získat zařazení do kategorie PUP (doklad nutný k přihlášce ke státní maturitě)
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • hodnocení plnění plánu VP

Samozřejmostí je průběžné operativní řešení problémů ve výchovně vzdělávacím procesu, péče o studenty s IVP a studenty sportovce, kteří mají určité studijní úlevy.

Kontakty na odborníky v regionu:

 • Pedagogicko- psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové

tel.: 495 265 423

mail.: info@pppkhk.cz

 • Pracoviště PPP Trutnov, Horská 5, 540 01 Trutnov,

mail:  info@ppptu.cz

www.ppptrutnov.cz

tel.: 499 813 080, 608 448 327 – objednávání klientů,

605 814 887 – vedoucí pracoviště Mgr. Ivana Skalková – i.skalkova@ppptrutnov.cz

 • Metodik prevence při PPP Trutnov

Mgr. Jana Kaplanovátel.: 602 620 020, mail:  j.kaplanova@ppptrutnov.cz

Mgr. Luboš Tomantel.: 775 222 047, mail:  l.toman@ppptrutnov.cz

 • Lenka Hüblová –klinický psycholog pro děti a dospělé, partnerské a rodinné poradenství, krizová intervence

Na Struze 30, Trutnov – Dolní Předměstí 54101, tel.: 499 816 696, 603 717 765.

 • Centrum psychologické podpory

Vrchlabí, ul. Komenského 1248, tel: 603 283 743, www.poradna-vrchlabi.cz
PhDr. Miroslav Novotný, tel.: 603 745 282, mail: novotny.terapie@centrum.cz

PhDr. Eva Březinová, tel.: 731 472 890, mail: ebrezinova1@seznam.cz

Mgr. et Mgr. Jarmila Kupčeková, tel.: 734 708 449, mail: jarmila.kupcekova@seznam.cz

 • Psychiatrické odd., Oblastní nemocnice Trutnov,

Na Struze 30, 541 01 Trutnov

MUDr. Ladislav Holub, tel.: 499 840 103, 777 598 370, mail: ladholub@centrum.cz

 • SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549, Šimkova 879, Hradec Králové

mail: sms.spc.hk@gmail.comwww.spczphk.wbs.cz

 • RIAPS Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov

tel.: 499 320 327, 725 720 341, fax: 499 811 356,

mail: riaps@riaps.czambulance.trutnov@riaps.czvladimir.weiss@riaps.cz

www.riaps.cz

 • SPC Trutnov pro děti s mentálním postižením, poruchami autistického spektra a vadami řeči, Lesnická 8, 541 01 Trutnov

tel.: 731 582 533

mail.: spc.tu@centrum.czveinertova@msspctu.cz

 • SVP Varianta, Mládežnická 536, 540 02 Trutnov

tel.: 491 521 519

mail.: svp.varianta@seznam.cz

www.svp-varianta.cz

 • SVP Podpora, B. Smetany 474, 543 71 Hostinné

tel.: 499 441 482

mail.: socialnihostinne@seznam.cz

www.vuhostinne.cz


Zajímavé odkazy, weby a dokumenty vhodné k nahlédnutí:

Desatero bezpečného internetu

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

KYBEŠIKANA
www.ovce.sk 
www.kybersikana.eu 
www.nebutobet.cz 

ŠIKANA
www.minimalizacesikany.cz 
www.sikana.org 
www.sikana.cz 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ:
psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani 
www.spondea.cz 
wikipedie.org (sebepoškozování) 


Komunikace s žáky s poruchou autistického spektra:

Komunikační minimum pro jednání s lidmi s poruchou autistického spektra

DESATERO KOMUNIKACE S PACIENTY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

INFORMAČNÍ LETÁK

KLÍČ pro komunikaci s osobou s autismem - krátká verze

Klíč pro komunikaci s osobou s autismem

PRŮKAZ OSOBY S PAS

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.