Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě školského zákona a další legislativy (např. povinná dokumentace školy), dále pak informace zpracovávané ve veřejném zájmu (archiv, státní úřady) a rovněž na základě informovaného souhlasu poskytnutého žákem nebo jeho zákonným zástupcem (např. údaje o žákovi pro ubytování na školní akci). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adrese Horská 309, 543 71 Hostinné.

Výše uvedenými způsoby je možné se v odpovídajících případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále je možno vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem jeho odvolání.

Poučení o právech zákonných zástupců žáků školy při zpracování osobních údajů

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola (dále jen “správce”) zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců (dále jen “subjekt údajů”), těmito osobními údaji jsou například jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje, údaje o prospěchu žáka a další. Tyto osobní údaje správce zpracovává na základě zákonných povinností, na základě oprávněného zájmu správce či jiné osoby a na základě souhlasu subjektu údajů. Podrobný výčet všech zpracovávaných osobních údajů je uveden v dokumentech “záznamy o zpracování osobních údajů”, který vypracoval správce v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů má subjekt údajů tato práva:

 • požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,
 • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u dozorového úřadu,
 • získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány,
 • znát následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • poskytnutí kopie jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů)
 • právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;
 • s přihlédnutím k účelům zpracování má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje.
 • právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování jeho osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě jakýchkoliv dotazů má subjekt právo s obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenovaný správcem (kontaktní údaje jsou na webových stránkách správce).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Mgr. Pavla Marková, MBA
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mobil: +420 724 144 895