Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím dne 28. ledna 1872 císař František Josef I. Vzniklo reálné gymnázium s německým vyučovacím jazykem. Město Hostinné se následně zavázalo, že zajistí stavbu nové budovy, obstará zařízení a opatří topivo pro všechny roky existence školy. Nová budova byla otevřena již 7. října 1873. Vyučování však začalo už v září 1872 ve dvou místnostech pronajatých ve františkánském klášteře.

Změny na gymnáziu v Hostinném

A nyní bychom chtěli shrnout změny, kterými gymnázium v Hostinném ve své existenci prošlo ... Až do roku 1878 mělo charakter pouze nižšího gymnázia. To se však změnilo už 28. června 1878 výnosem ministerstva kultury a vyučování. Škole byl přiznán statut úplného gymnázia. Označení školy tedy bylo: C.K. gymnasium v Hostinném. 9. března 1882 bylo škole povoleno zřídit další třídy. Název gymnázia od té doby zněl: C.K. státní vyšší gymnasium.

Tento typ školy zůstal nezměněn do konce školního roku 1908-1909. Na základě nařízení ministerstva kultury a vyučování z 19. 1. 1909 bylo gymnázium v Hostinném změněno na osmitřídní reálné gymnázium s tím, že v prvním ročníku se bude vyučovat podle nového statutu, zatímco ostatní třídy budou vyučovány podle původních učebních plánů. Tak měl být postupně celý ústav změněn na reálné gymnázium ve školním roce 1916-17. V letech první republiky byla škola i nadále reálným gymnáziem s německým vyučovacím jazykem. Dá se říci, že škola v podstatě až do roku 1945 reálným gymnáziem, i když ve školním roce 1938-39 došlo opět ke změně názvu. Tato změna názvu byla důsledkem toho, že Hostinné bylo součástí Hitlerem zabraných území v českém pohraničí. Gymnázium se až do roku 1945 jmenovalo Státní vyšší škola pro mládež. Se zánikem okupačního zřízení v roce 1945 zaniklo i německé gymnázium. Střední škola byla pak v Hostinném obnovena až v roce 1955, a to jako jedenáctiletá střední škola.

V září 1956 nastoupili v Hostinném první žáci do jedenáctileté střední školy, aby pak v roce 1959 jako první po druhé světové válce odmaturovali opět v gymnaziální budově, která byla přechodně využívána také pro potřeby základního školství. V roce 1960 dochází opět ke změně názvu školy na Střední všeobecně vzdělávací školu v Hostinném. Poslední žáci odmaturovali ve školním roce 1967-68. V letech 1959-68 odmaturovalo v Hostinném skoro dvě stě padesát žáků. Další reformy, kterou byl zákon o gymnáziích z 28. prosince 1968, se již škola nedočkala. V souladu s usnesením ÚV KSČ z října 1964, na základě plánu odboru školství a kultury Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8.listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil odbor školství a kultury Vč. KNV v Hradci Králové SVVŠ v Hostinném.

Přes dvacet let sloužila pak opět gymnaziální budova základnímu školství. Až v roce 1990 povolilo ministerstvo školství zřízení sedmiletého gymnázia. V září 1991 nastupují do primy sedmiletého gymnázia první žáci. Škola v současné podobě byla zřízena MŠMT ČR dne 1. 2. 1992 jako víceleté gymnázium. Dne 23. 8. 1994 byla zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od 1. 9. 1994. Dodatkem ke zřizovací listině z 18. 12. 1995 změnilo MŠMT ČR dosavadní název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od 1. 1. 1996.

Nosným oborem zůstává osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Kromě tohoto oboru má škola povolenu výuku čtyřletého gymnázia a studijních oborů střední odborné školy výroba celulózy a papíru a sociální péče - pečovatelská činnost. Pro absolventy učebních oborů má škola povolenu večerní formu studia provozní chemie. Zájem je o studium na gymnáziu, velký zájem o studium oboru sociální péče a stále menší je; zájem o chemické obory související s výrobou papíru. Veškerá výuka probíhá v historické, kompletně zrekonstruované budově. Učebny i chodby jsou dobře a vkusně vybaveny a působí velmi dobrým estetickým dojmem. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci žáků. Pro tělesnou výchovu je k dispozici starší tělocvična v původní budově a sportovní hala s posilovnou v nové přístavbě. V této přístavbě se také nachází moderní školní jídelna a prodejna občerstvení pro žáky a zaměstnance. Areál školy poskytuje pro studium velmi dobré podmínky.

V současnosti se ve škole nachází třináct tříd. Z toho je devět tříd gymnaziálních a čtyři třídy střední odborné školy. Název Gymnázium a SOŠ má škola od 1. ledna 1995, kdy už se vyučovalo ve dvou třídách rodinné školy a ředitel školy v té době usiloval o návrat papírenského oboru zpět do Hostinného na naše gymnázium. MŠMT vyhovělo žádosti a na škole byl povolen nový obor - zpracování a výroba papíru jako večerní studium a obor - výroba papíru a celulózy jako studium denní. Studentů se však na tyto obory hlásí jen velmi málo, a tak se prozatím otevřely jen dvě třídy večerního studia a jedna třída denního studia. Jeden ročník večerního studia odmaturoval v roce 1999, studenti denního oboru odmaturovali v roce 2003. Dva z našich absolventů "papíráků" pokračují úspěšně ve studiu na VŠCHT v Pardubicích. Na gymnáziu maturovaly od roku 1998 postupně čtyři třídy. Úspěšnost při přijímání k dalšímu studiu se pohybuje okolo 75%. V letech 1998 a 1999 odmaturovaly i obě třídy rodinné školy. Protože rodinné školy byly zrušeny a přitom zájem o pečovatelské obory byl poměrně velký, snažilo se vedení školy o povolení oboru sociální péče - pečovatelská činnost. To se podařilo, a proto odmaturoval již mnoho ročníků.

Přístavba a přestavba historické budovy

Přístavba, v níž se nachází jídelny, vstupní hala, tělocvična, posilovna a gymnastický sál byla dokončena a předána do užívání v září 1997. Velkou zásluhu na tom měl tehdejší ředitel školy Mgr. Luboš Tomek. S přestavbou historické budovy se začalo o Velikonocích 1999 a dokončena byla v říjnu téhož roku. Přestavovalo se za plného provozu školy, a že vše šlo dobře, bylo jistě velkou zásluhou vzorných studentů a ohleduplných stavbařů ze Stavební společnosti Hostinné. Bylo vybudováno centrální vytápění s plynovou kotelnou, připravena půdní vestavba, kompletně opraveny interiéry budovy a proveden nový nátěr střechy. Nově bylo vybudováno dvoje sociální zařízení a šatny se sprchami u staré školní tělocvičny. Na chodbách a schodištích byla položena nová protiskluzová dlažba, byly vyměněny dveře a o rok později celková oprava a nátěr oken.

Za posledních pět let se také podařilo zmodernizovat učebnu výpočetní techniky, zvýšit počet výukových stanic, vybavit všechny kabinety počítači a zavést síťové propojení mezi nimi. Ve všech kabinetech, informačním středisku a v učebně výpočetní techniky je možno se připojit zdarma na internet. To jsou malá zlepšení, jichž jsme dosáhli v oblasti přístupu k informacím a přinášejí každodenní potěšení, protože naše práce se pak stává příjemnější. Tedy samozřejmě pokud vše funguje, jak má ... ono totiž úplně stačí, aby nešel elektrický proud a náhle se ocitáme ve škole starých časů ... ne, to ne... tedy alespoň ne tak úplně.

Studenti školy se stále více zapojují do studentských soutěží a dosahují i úspěchů v rámci kraje, republiky, ale i úspěchů mezinárodních. Radost z těchto úspěchů je pak naší pobídkou v další práci. Největšího úspěchu zatím dosáhla studentka Martina Pičmanová, která na Mezinárodní biologické olympiádě INEPO v Turecku obsadila první místo. Úspěšnost našich absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy je poměrně vysoká, pohybuje se nad hranicí 80 %. Mnozí z absolventů se na naše gymnázium rádi vracejí, mnozí zde pod vedením svých bývalých učitelů vykonávají předepsanou praxi.