Aktuální informace

08.01.2024 - V příloze vložen harmonogram maturitní zkoušky.

Ředitel školy stanovil maturitní předměty pro školní rok 2023/2024.

V přílohách zde naleznete maturitní otázky z jednotlivých předmětů.

Další informace k maturitním zkouškám naleznete na stránkách Cermatu www.cermat.cz  a také na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod odkazem www.msmt.cz.


Informace o hodnocení ústní části MZ

Ústní zkouška před zkušební komisí z Čj a cizích jazyků

Metodika hodnocení ústní části je uvedena v samostatných souborech hodnocení Čj a Aj a dalších cizích jazyků

Ústní zkouška před zkušební komisí z dalších předmětů

Povinnou zkoušku lze konat pouze z předmětů, kde součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají. Nepovinné zkoušky profilové části může žák absolvovat maximálně dvě. Předměty si může volit ze stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části, nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil jako povinné.

Hodnocení každé zkoušky z dalších předmětů se provádí podle klasifikační stupnice.

  • 1 – výborný
  • 2 – chvalitebný
  • 3 – dobrý
  • 4 – dostatečný
  • 5 – nedostatečný

Hodnocení nepovinných částí bude uvedeno na vysvědčení, ale do celkového výsledku zkoušky se nezapočítává.