Výchovný poradce a metodik prevence

Mgr. Doubrava Dřízhalová

 • Výchovná poradkyně a metodička prevence
 • Konzultační hodiny: pondělí 13:00 - 13:45
 • Telefon: 499 404 279
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Náplň práce výchovného poradce

Standardní činnosti výchovného poradce jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Poradenské činnosti, kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením.

Metodické a informační činnosti, poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům, shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Celoroční plán práce výchovného poradce 

Plán práce výchovného poradce představuje činnost výchovnou, vzdělávací, poradenskou a informační, která je k dispozici studentům nižšího i vyššího stupně gymnázia i bývalým absolventům. Konzultace k problémům výchovným i vzdělávacím jsou nabídnuty ve stanovených konzultačních hodinách a po dohodě i v jiné době. Možnost i telefonických konzultací. Výchovný poradce je v kontaktu s vedením školy i s třídními učiteli a s ostatními pedagogickými pracovníky (účast na pedagogických poradách, třídních schůzkách, dle potřeby po vzájemné domluvě).

Harmonogram pravidelných činností během školního roku

Září

 • zveřejnění konzultačních hodin výchovného poradce
 • zvláštní informace pro 1. ročníky osmiletého a pro 1. ročníky čtyřletého studia
 • pomoc při sestavení programu úvodního kurzu v prvních ročnících
 • informace o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny v Trutnově, pracovišti RIAPS a kontakty na další poradenské služby v regionu
 • zajištění žáků se SVP mezi nově přijatými studenty 1. ročníků osmiletého gymnázia a čtyřletého studia SOŠ – spolupráce s třídními učiteli
 • informace pro pedagogy o charakteristických rysech autismu (Aspergerův syndrom), důraz na individuální péči, kontakt s matkou
 • spolupráce s metodikem prevence při zpracování minimálního preventivního programu pro školu
 • péče o žáky ze znevýhodněného sociálně – kulturního prostředí
 • informační schůzka pro studenty maturitních ročníků VIII. a 4.S o dalších možnostech studia (odkaz na informační materiály na nástěnkách)
 • zpracování výsledků umístění absolventů, vyhodnocení úspěšnosti v přijímacím řízení, srovnání výsledků studia osmiletého a čtyřletého gymnázia
 • péče o studenty s potencionálním zařazením do kategorie PUP
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • účast na akcích výchovných poradců – dle možností školy

Říjen

 • zveřejnění přehledu nabídky VŠ, VOŠ
 • informace o dnech otevřených dveří jednotlivých škol (pro studenty maturitních ročníků) v tištěné i elektronické podobě na emailové adresy třídních učitelů daných ročníků
 • informace o SCIO testech a NSZ, přípravných kurzech
 • řešení studijních problémů při přechodu ze ZŠ na gymnázium
 • diagnostika sociálních vztahů a klimatu ve třídách, vrstevnické programy v problémových třídách (program primární prevence) – spolupráce s třídními učiteli
 • poradenství v případech poruch chování
 • informace o studentech se SPU, SPUCH a zdravotními obtížemi
 • pomoc učitelům při sestavování IVP, konzultace se zákonnými zástupci, podepsaní dohody
 • spolupráce s vyučujícími žáků s SVP
 • poradenská služba pro studenty a rodiče

Listopad

 • informace o VŠ, VOŠ a studiu v zahraničí
 • informace o studiu na Krkonošském gymnáziu a S0Š Vrchlabí na schůzkách v okolních ZŠ
 • příprava a organizace 1. Dne otevřených dveří pro zájemce o studium na Krkonošském gymnáziu a SOŠ Vrchlabí, pracoviště Hostinné – plakáty, nástěnky, místní tisk
 • účast na Burze škol
 • analýza vzdělávacích a výchovných výsledků za 1. čtvrtletí
 • depistáž výrazně nadaných dětí, péče o jejich rozvoj formou odlišných metod a forem práce, individuální přístup při školní a mimoškolní činnosti, kategorizace jejich nadání, úzká spolupráce s rodiči
 • konzultace požadavků na vyšetření žáků v PPP
 • informace pro studenty – přihlášky na školy uměleckého směru a architekturu
 • odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou
 • poradenská služba pro studenty a rodiče

Prosinec

 • informace o studiu na VŠ, VOŠ, možnosti studia v zahraničí – tištěná i elektronická verze
 • konzultace se studenty maturitních ročníků o aspektech jejich volby dalšího studia, pomoc při vytváření představy o profesním zaměření, porady se studenty o alternativách nepřijetí na VŠ
 • informace o vyplňování přihlášek na VŠ
 • zajištění a propagace návštěv Dnů otevřených dveří na VŠ
 • informace rodičů maturantů – třídní schůzky
 • konzultace případných mimořádných zhoršení prospěchu a předání informací zákonným zástupcům
 • poradenství v případě poruch chování
 • spolupráce s třídními učiteli žáků se SVP
 • práce s rodiči problémových žáků
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • sledování účinnosti výchovných opatření

Leden

 • informace o studiu na VŠ, VOŠ, možnosti studia v zahraničí – materiály na nástěnce, elektronická verze, osobní konzultace
 • informace o správném vyplnění a včasném odevzdání přihlášek na VŠ a všech formalitách s tím spojených (životopis apod.)
 • příprava a organizace 2. Dne otevřených dveří pro zájemce o studium na Krkonošském gymnáziu a SOŠ Vrchlabí, pracoviště Hostinné – plakáty, nástěnky, místní tisk
 • beseda pro žáky maturitních ročníků – pomaturitní studium, volba povolání, orientace na pracovním trhu atd. – zástupce ÚP Trutnov
 • analýza vzdělávacích a výchovných výsledků za 1. pololetí – klasifikace, docházka, problémoví žáci, žáci s IVP
 • poradenství v případě poruch chování
 • hodnocení práce všech individuálně integrovaných žáků za 1. pololetí
 • poradenská služba pro studenty a rodiče

Únor

 • shromažďování a kontrola přihlášek na VŠ a VOŠ
 • příprava maturit pro žáky se SVP
 • kontrola plnění IVP
 • vyšetření individuálně integrovaných žáků, kterým integrace končí, žádosti o prodloužení
 • poradenství v případech poruch chování
 • konzultace s žáky se špatnými studijními výsledky, kontakt s jejich rodiči, možnosti zlepšení studijních výsledků, další návrhy
 • péče o nadané studenty, motivace studentů k účasti ve vědomostních, kulturních a sportovních soutěží
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • sledování účinnosti výchovných opatření

Březen

 • shromažďování a kontrola přihlášek na VŠ a VOŠ
 • pomoc při zajišťování práce nebo studia v zahraničí
 • zveřejnění možností přípravných kurzů na přijímací zkoušky na VŠ
 • práce s třídními kolektivy – pěstování příjemného klimatu v jednotlivých třídách – třídní učitelé
 • prevence sociálně – patologických jevů – prevence zneužívání alkoholu, kouření a drog, výchova k odpovědnému rodičovství, ochrana před HIV, ochrana před stresem – besedy, specializované pořady s odborníky
 • poradenství v případech poruch chování, vrstevnické programy (preventivní program)
 • prosazování empatického přístupu k žákům s IVP a ke způsobu jejich hodnocení
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • sledování účinnosti výchovných opatření

Duben

 • přijímací zkoušky do gymnázia
 • příprava maturit pro žáky se SVP a PUP
 • maturity – rady k učení, zvládání krizových situací, metody učení
 • analýza a zhodnocení vzdělávacích a výchovných výsledků za 3. čtvrtletí
 • informace o těchto výsledcích na třídních schůzkách
 • konzultace případných mimořádných zhoršení prospěchu a předání informací zákonným zástupcům
 • poradenství v případě poruch chování
 • spolupráce s třídními učiteli žáků se SVP, péče o žáky se SVP a jejich zákonnými zástupci – třídní schůzky
 • péče o nadané žáky
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • sledování účinnosti výchovných opatření

Květen

 • příprava ústní maturitní zkoušky
 • kontrola a potvrzování přihlášek na VOŠ
 • spolupráce s třídními učiteli – prevence patologických jevů při školních výletech a exkurzích
 • spolupráce s vyučujícími žáků se SVP
 • poradenství v případech poruch chování
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • sledování účinnosti výchovných opatření

Červen

 • analýza vzdělávacích a výchovných výsledků za 2. pololetí
 • příprava podkladů pro výroční zprávu
 • analýza výsledků maturitní zkoušky
 • analýza výsledků práce studentů výrazně nadaných
 • klasifikace žáků se SPU a SPUCH
 • případné komisionální zkoušky žáků se SVP a IVP – účast na zkoušce
 • příprava IVP na další školní rok
 • doporučení studentům se SVP  tříd 3. S a VII. navštívit PPP s cílem získat zařazení do kategorie PUP (doklad nutný k přihlášce ke státní maturitě)
 • poradenská služba pro studenty a rodiče
 • hodnocení plnění plánu VP

Samozřejmostí je průběžné operativní řešení problémů ve výchovně vzdělávacím procesu, péče o studenty s IVP a studenty sportovce, kteří mají určité studijní úlevy.

Kontakty na odborníky v regionu

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

 • Sídlo: Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
 • Telefon: +420 495 265 423
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště PPP Trutnov

 • Sídlo: Horská 5, 540 01 Trutnov,
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.ppptrutnov.cz
 • Telefon: +420 499 813 080
 • Mobil: +420 608 448 327 – objednávání klientů
 • Vedoucí pracoviště: Mgr. Ivana Skalková | Mobil: +420 605 814 887 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Metodik prevence při PPP Trutnov: Mgr. Jana Kaplanová | Mobil: +420 602 620 020 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Metodik prevence při PPP Trutnov: Mgr. Luboš Toman | Telefon: +420 775 222 047 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lenka Hüblová – klinický psycholog pro děti a dospělé, partnerské a rodinné poradenství, krizová intervence

 • Sídlo: Na Struze 30, Trutnov – Dolní Předměstí 54101
 • Telefon: +420 499 816 696
 • Mobil: +420 603 717 765

Centrum psychologické podpory

 • Sídlo: Vrchlabí, ul. Komenského 1248
 • Telefon: +420 603 283 743
 • Web: www.poradna-vrchlabi.cz
 • PhDr. Miroslav Novotný | Telefon: +420 603 745 282 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • PhDr. Eva Březinová | Telefon: +420 731 472 890, | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. et Mgr. Jarmila Kupčeková | Telefon: +420 734 708 449 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Psychiatrické oddělení - Oblastní nemocnice Trutnov

 • Sídlo: Na Struze 30, 541 01 Trutnov
 • MUDr. Ladislav Holub | Telefon: +420 499 840 103 | Mobil: +420 777 598 370 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ

 • Sídlo: Štefánikova 549 a Šimkova 879, Hradec Králové
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.spczphk.wbs.cz

RIAPS Trutnov

 • Sídlo: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
 • Telefon: +420 499 320 327
 • Mobil: +420 725 720 341
 • Fax: +420 499 811 356
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.riaps.cz

SPC Trutnov pro děti s mentálním postižením, poruchami autistického spektra a vadami řeči

 • Sídlo: Lesnická 8, 541 01 Trutnov
 • Telefon: +420 731 582 533
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SVP Varianta

 • Sídlo: Mládežnická 536, 540 02 Trutnov
 • Telefon: +420 491 521 519
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.svp-varianta.cz

SVP Podpora

 • Sídlo: Bedřicha Smetany 474, 543 71 Hostinné
 • Telefon: +420 499 441 482
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Web: www.vuhostinne.cz

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Náplň práce školního metodika prevence

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Minimální plán prevence sociálně patologických jevů

Cíle a priority preventivních programů jsou vymezeny dokumenty MŠMT pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, kterými jsou:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Zákon č. 359/ 2005 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí
 • Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j. 21291/2010-28
 • Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT- 22294/2013-1)
 • Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
 • Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j.: 25884/2003-24
 • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j.: 14 423/99-22
 • Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j.: 11 691/2004-24
 • Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období 2013-2018
 • Školní řád

1. Úvod

Rizikové projevy chování patří mezi způsoby chování společensky nepřijatelné, které v celé své šíři značně ohrožují především mládež v kritičtějším období – tj. v období puberty a dospívání, ale obecněji jsou rizikem, které negativně ovlivňuje základní hodnoty jedince, rodiny i celé společnosti. Mezi tyto projevy patří:

 • užívání návykových látek (od zdánlivě nevinného kouření přes alkoholické nápoje, drogy až po zneužívání léků)
 • šikana
 • závislost na virtuálních drogách (počítačové hry, televize a video)
 • patologické hráčství (gambling)
 • vandalismus a jiné formy násilného chování
 • kriminalita a delikvence
 • intolerance, rasismus a xenofobie
 • sexuální uvolněnost
 • poruchy příjmu potravy
 • závislost na politickém a náboženském extremismu

V současné době se zdá, že nejenže počet těchto jevů narůstá, ale dostává se stále k nižším a nižším věkovým kategoriím. Je naprosto nezbytné, aby se společnost pokusila těmto jevům nejen bránit, ale co nejvíce jim předcházet. Významnou úlohu zde hraje široká a řádná informovanost veřejnosti, která nutně musí začít již od útlého věku dětí a mládeže. Nezastupitelné místo zde mají i školy. Řada informací proto byla vřazena do vlastní výuky -např. informace o působení drog, kouření a alkoholu (v rámci občanské výchovy, chemie), o pohlavně přenosných chorobách (přírodopis, výchova ke zdraví, občanská výchova), hovoří se o smysluplném a aktivním využití volného času a zdravém způsobu života. Mnohé poznatky se k žákům dostávají mimovolně, např. při literární výchově, dějepisu či hudební výchově, kdy se např. mluví o životě různých osobností

2. Charakteristika školy

Škola se řadí mezi menší školy, průměrně vzdělává kolem 350 žáků, naplněnost tříd se pohybuje kolem 29 žáků. Oborovou strukturu školy tvoří obory vzdělání: 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné (čtyřleté) dobíhající obor, 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné (osmileté) dobíhající obor, 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté podle ŠVP), 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté podle ŠVP). Budova vrchlabského gymnázia pochází z roku 1909. České gymnázium je zde od roku1945. Budova se nachází asi 5 min. chůze od autobusového a vlakového nádraží. To, že se jedná o historickou budovu, klade vyšší nároky na údržbu a vnitřní dispoziční uspořádání učeben a kabinetů. V budově je 12 velkých učeben, 4 malé učebny, 3 laboratoře, 2 učebny výpočetní techniky, tělocvična, aula, posilovna, knihovna, 10 kabinetů a 3 administrativní místnosti. V suterénu školy je bazén o rozměrech 5 x 20 metrů, šatny a kotelna. V přilehlém venkovním prostoru se nachází sportovní areál. Technická a hygienická vybavenost školy vykazuje velmi solidní standard, interiéry školy procházejí postupně (v závislosti na finančních možnostech) rekonstrukcí a modernizací. Na úpravě vzhledu svých tříd, případně i společných prostor, se podílejí i studenti. Společným shromažďovacím prostorem pro pedagogy je sborovna, pro přípravu na výuku mají učitelé k dispozici kabinety, vybavené PC s připojením na internet. V době mimo vyučování (volné hodiny) a o přestávkách mohou studenti využívat prostor školy, počítačové učebny a školní knihovnu. V rámci volnočasových aktivit škola studentům nabízí možnost využití posilovny. Pedagogický sbor je stabilizovaný, aprobovanost dosahuje 97%. Někteří učitelé studují a doplňují si aprobaci. Na škole působí okolo 27 vyučujících.

3. Cíle školy

 • vychovat ze žáků slušné a zodpovědné lidi, kteří najdou správný směr ve svém životě.
 • dokázat žákům, že normální je nekouřit, neopíjet se, nefetovat, chovat se k sobě slušně a pomáhat si
 • umět smysluplně naplnit volný čas žáků, a tím omezit časový prostor, který věnují nežádoucím činnostem
 • naučit žáky slušně se vyjadřovat a správně řešit problém slušnou diskuzí.
 • přesvědčit žáky, že podváděním, lhaním a krádežemi ubližují především sami sobě. Nebát se říct pravdu
 • zapojit do aktivit školy vždy všechny žáky

4. Koncepce školy

Negativními jevy, se kterými se u studentů setkáváme, jsou kouření, užívání lehkých drog, konzumace alkoholu, záškoláctví, nevhodné chování, sebepoškozování a porucha příjmu potravy. Zaznamenáváme také agresivitu rodičů vůči pedagogickým pracovníkům. Minimální preventivní program proto pokládá za priority:

 • zabránit záškoláctví důslednou kontrolou a užší spoluprací s rodinou preventivně působit proti kouření a požívání omamných látek a drog opakovaným poukazováním na skryté nebezpečí
 • upevňovat přátelské vztahy mezi žáky bez projevů rasismu a xenofobie, zamezovat šikaně prací s problematickými jedinci, skupinou, či třídním kolektivem spoluprací s poradnou a odborníky
 • včas rozeznat poruchy příjmu potravy sledováním nepřirozené štíhlosti, spolupracovat s rodinou, dětským lékařem
 • pěstovat odolnost vůči internetové kriminalitě
 • vysvětlovat nebezpečnost navazování kontaktů prostřednictvím internetové sítě informovat o ochraně osobních dat
 • vychovávat k odpovědnosti za zdraví své i ostatních
 • vytvářet eticky hodnotné postoje a způsoby chování
 • pěstovat schopnost dělat samostatná rozhodnutí při vědomí všech alternativ
 • orientovat se v problematice trestní odpovědnosti s ohledem na osobnost a věk studentů

5. Realizace programu

Školní metodik prevence:

Vede přípravu a zodpovídá za realizaci Minimálního preventivního programu. Koordinuje preventivní aktivity ve škole, aktualizuje nástěnku školního metodika prevence, spolupracuje s třídními učiteli, dalšími pedagogy a institucemi, které vstupují do školy při řešení problémů. O průběhu naplňování Minimálního preventivního programu informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole.

Třídní učitelé:

Seznamují žáky s aktuálním Školním řádem, tvoří s třídou Pravidla třídy, nabízí žákům volnočasové aktivity. Třídní učitel navozuje příznivé psychosociální klima ve třídě. Upozorňuje žáky na projevy nevhodného chování a snaží se o nápravu. Zaměřuje pozornost na včasné odhalení SPU a soustředí se na včasné diagnostikování sociálně – patologických problémů v třídních kolektivech. Řeší aktuální problémy třídy a úzce spolupracuje s rodiči, snaží se o konstruktivní řešení s nimi. Rodičům v případě potřeby doporučuje poradenské služby školy, materiály k primární prevenci sociálně-patologických jevů.

Všichni vyučující:

Posilují úlohu učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, věnují pozornost problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům. Odhalují projevy asociálního chování mezi žáky. V rámci prevence kouření se snaží o vytvoření dostatečné informovanosti. Vytváří eticky hodnotné postoje a způsoby chování- odpovědnost za zdraví své i ostatních. Spolupracují s rodiči žáků s výchovnými problémy v jednotlivých předmětech. Vzdělávají se v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu. Sledují často se opakující krátkodobé absence žáků. Shromažďují a zpřístupňují materiály pro pedagogický sbor.

Výchovný poradce:

Věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy na povolání žáků. Poskytuje individuální rady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia. Ve spojení s třídními učiteli věnuje zvláštní pozornost žákům, kterým rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, žákům zdravotně postiženým a žákům talentovaným a nadaným. Zprostředkovává styk s příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou, navrhuje žáky k odbornému vyšetření v PPP a dbá o realizaci jejího doporučení. Diagnostikuje vztahy mezi žáky ve třídách a provádí různá šetření na zjištění klimatu ve třídě apod. Napomáhá při vytváření a rozvíjení dobrých sociálních vztahů na škole.

6. Šikana ve škole

Odhad závažnosti nevhodného chování ve skupině a rozpoznání, zda nejde o formu šikanování. Úkol naplňujeme především prostřednictvím rozhovoru s informátory a oběťmi, nesmí docházek k přímé konfrontaci pachatele a oběti

 • rozhovor s informátory a oběťmi po rozhovoru s informátorem následuje rozhovor s oběťmi (ne s podezřelými pachateli), při rozhovoru s obětí je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci (je potřeba ochránit ji před možnou pomstou agresorů)
 • nalezení vhodných svědků, vytipovat členy skupiny, kteří budou pravdivě vypovídat (vybrat žáky, kteří s obětí sympatizují, kamarádí s ní, nebo ji alespoň neodmítají, žáky nezávislé na agresorech, kteří nepřijímají normy šikanování)
 • individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky zorganizovat tak, aby o nich druzí nevěděli, vyskytnou-li se těžkosti, lze uskutečnit doplňující a zpřesňující rozhovory nebo konfrontaci dvou svědků, vážnou chybou je společné vyšetřování svědků a agresorů. Za zásadní chybu se považuje konfrontace obětí a agresorů
 • ochrana oběti
 • rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi, je to poslední krok ve vyšetřování, dokud nemáme shromážděné důkazy, nemá smysl vést tento rozhovor, cílem je agresory okamžitě zastavit a ochránit oběti, ale i je samé před následky jejich činů
 • výchovná komise v rámci společného setkání pedagogů a žáka-agresora i jeho rodičů se rozhoduje o výchovných opatřeních
 • rozhovor s rodiči oběti – rodiče je třeba informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších opatřeních
 • práce s celou třídou

7. Materiálně technické zabezpečení

 • nástěnka školního parlamentu
 • schránka důvěry
 • nástěnka pro prezentaci preventivních písemných materiálů
 • časopisy
 • materiály Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu
 • videoprogramy

8. Kontakty

 • Linka bezpečí - 116 111 - 840 111 234 (rodičovská)
 • Modrá linka - 549 241 010 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Linka psychopomoci - 224 214 214 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Dr. Lenka Hublová - 499 816 696 - psycholožka Vrchlabí
 • PPP Trutnov - 499 813 080 - Dr. Šmídová
 • PPP Náchod - 491 426 036 - Mgr. Kudelová
 • Středisko výchovné péče
 • Návrat Hradec Králové - 495 541 374
 • Kompas Náchod - 491 424 390
 • RIAPS Trutnov - 499 814 890 - 731 441 264 (Dr. Knotek)
 • Centrum psychologické podpory - 734 708 449 - Mgr. J. Kupčeková
 • Psychologické poradenství a diagnostika - 605 477 626 - PhDr. R. Kulhánková

Témata prevence sociálně patologických jevů vřazená do výuky jednotlivých předmětů

Občanská výchova

 • život ve škole – práva a povinnosti žáků, žákovská samospráva
 • etika – vztahy v rodině
 • lidská solidarita – pomoc lidem v nouzi
 • vztahy mezi lidmi
 • způsoby komunikace
 • zásady lidského soužití – morálka a mravnost
 • životní názor – víra, náboženství, sekty
 • lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana
 • výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu

ZSV

 • psychologie v každodenním životě – rozhodování o životních otázkách, zásady duševní hygieny, náročné životní situace, systém psychologického poradenství
 • společenská podstata člověka – význam začlenění jedince do sociálních vazeb, proces socializace, mezilidská komunikace
 • orgány právní ochrany
 • víra v lidském životě – podoby víry, znaky náboženské víry, náboženské systémy, církve, sekty

Chemie

 • léčiva – skupiny léčiv a jejich rozumné užívání
 • návykové látky – tabák v životě lidí, alkohol v životě lidí, návykové látky a civilizace

Biologie

 • výživa a zdraví – zásady správné výživy, základní složky potravin a jejich význam pro člověka, nezdravá výživa a civilizační choroby
 • zdravý životní styl – denní režim, využívání volného času, biorytmy
 • základy sexuální výchovy – rizika HIV a dalších pohlavních chorob, sexuální zneužívání

Tělesná výchova

 • kondiční a relaxační cvičení – aktivní pohyb, potřeba aktivního pohybu
 • hygiena – základní hygienické návyky, význam pravidelné tělesné a intimní hygieny, hygiena odívání
 • formování vztahů – vztahy mezi lidmi, způsoby komunikace
 • zásady první pomoci

IVT

 • PC jako komunikační nástroj – zpracování a využívání informací, vyhledávání informací a komunikace
 • bezpečný internet
 • důvěryhodné osoby

Konkrétní postupy v některých rizikových situacích

Konzumace tabákových výrobků ve škole

 • V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 • Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 • Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který školní metodik prevence založí do své agendy.
 • V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany.

Konzumace alkoholu ve škole

 • V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 • Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 • Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 • V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 • Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník vyhotoví o události stručný záznam s vyjádřením žáka (např. okolnosti konzumace alkoholu, zda byly realizovány orientační testy na alkohol a s jakým výsledkem), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.
 • V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého studenta a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 • Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte.
 • Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky.
 • Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
 • V případě žákova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 • Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. Za rizikové a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápoj

Nález alkoholu ve škole

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

 • Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 • Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
 • Zpracují stručný záznam o události.

V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:

 • Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 • O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen//na ředitel/ka školy nebo jeho/její zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.
 • O nálezu vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož nezletilého žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte.
 • V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají pracovníci zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

Konzumace NL ve škole

 • V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 • Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. O události se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně toho, zda byly provedeny orientační testy na NL, případně další vyšetření, a s jakým výsledkem. Tento záznam založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.
 • Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli žákovi nehrozí nějaké nebezpečí.
 • V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 • Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
 • V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého studenta, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Vyrozumění škola učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je.
 • V případě zájmu žáka nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 • Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze sobě, distributor může ohrozit okolí. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením školního řádu.
 • Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za rizikové a protiprávní jednání.

Distribuce návykových (NL) látek ve škole

 • Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
 • Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k přechovávání NL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
 • Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně – právní ochrany.

Nález NL ve škole

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 • Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem.
 • O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
 • V případě časové překážky na straně Policie se z praktických důvodů doporučuje za přítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím gumových/latexových rukavic vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy a svým podpisem a uschovat do školního trezoru. Zajištěnou látku následně předat Policii ČR.

V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 • Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 • O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo jeho/její zástupce.
 • O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, že to vyžaduje zdravotní stav žáka. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady NL jsou známy protilátky, které odstraní nebo zmírní akutní účinek NL. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má NL u sebe, postupují takto:

 • Jedná se o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, resp. provinění v případě nezletilých osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.
 • Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • Žáka je nutné mít do příjezdu Policie ČR izolovaného od ostatních žáků, ale zásadně pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádět osobní prohlídku.

Desatero bezpečného internetu

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Zajímavé odkazy na weby a dokumenty

Kyberšikana

Šikana

Sebepoškozování