Do roku 2018 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné a od 1. 7. 2018 je škola sloučena s Gymnáziem Vrchlabí do společného subjektu - Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola. Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, pracoviště Hostinné je významná střední škola v rámci okresu i kraje. Škola byla založena před více než 150 lety, novodobá historie školy začíná v 90. letech minulého století. Komplex školy se skládá ze zrekonstruované historické budovy a nové přístavby v centru města a těsné blízkosti autobusového nádraží vzdáleného cca 150 metrů. Vlaková zastávka je od školy vzdálena zhruba 500 metrů. Poloha školy je vhodná pro dojíždění z Trutnova a Vrchlabí, kdy dojezdový čas je do 30 minut.

Strategické cíle školy

 • Vytvoření bezpečného a příjemného prostředí pro žáky a zaměstnance
 • Postupné zavádění formativního přístupu ke vzdělávání
 • Podpora jazykového vzdělávání (Erasmus+, program American Academy, nabídka jazykových kurzů k získání certifikátů (FCE), zahraniční zájezdy a výměnné vzdělávací pobyty žáků a pedagogů)
 • Zavádění inovativní forem vyučování (projektové vyučování, tandemová výuka, zapojení odborníků z praxe, sdílení zkušeností, stínování, kolegiální sdílení)
 • Evaluace školy (dotazníky – žáci, zaměstnanci, rodiče, absolventi, veřejnost), hospitační činnost, srovnávací testy
 • Podpora aktivit a tvůrčího myšlení žáků, individuální přístup (zapojení do DoFe)
 • Funkční systém inkluzivního vzdělávání (sociální rovnost, systém podpory pro žáky se SVP, systém vzdělávání nadaných a talentovaných žáků)
 • Podpora environmentálně udržitelného a odpovědného chování žáků i zaměstnanců školy, probouzení/zvyšování zájmu o životní prostředí a způsoby, jak s ním šetrněji nakládat
 • Systematická práce se zaměstnanci (DVPP, činnost předmětových komisí, pravidelné porady, nastavený systém odměňování, poradní sbory vedení školy), podpora jazykových kompetencí pedagogů, modernizace zázemí zaměstnanců
 • Revize ŠVP (ICT do výuky, programování)
 • Podpora kulturních a sportovních aktivit (budování vztahu k regionu, účast v soutěžích, pořádání soutěží, projekty)
 • Podpora a rozvoj enviromentální výchovy
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce a zapojení do projektů (+Polsko, Slovensko)
 • Prohloubení spolupráce se ZŠ a SŠ v regionu, podpora firem škole
 • Budování atraktivní tváře školy, vztahu žáků, rodičů i veřejnosti ke škole (komunitní setkávání, projektové dny, DOD, besedy s absolventy, zaměstnavateli atd.)
 • Zajištění školního psychologa a speciálního pedagoga

Organizace výuky

Dnes poskytujeme úplné střední vzdělání s maturitou ve studijních oborech Gymnázium a Sociální činnost, dále také ve tříletém učebním oboru Ošetřovatel. Studentům odborné školy se otevírá jedinečná příležitost odborné praxe v prestižních zařízeních. Vytváříme předpoklady pro studium absolventa na libovolné vysoké nebo vyšší odborné škole a pro profesní kariéru. Jsme školou státní, a proto studium u nás není vázáno na žádné poplatky. Výuka je organizováno podle školních vzdělávacích programů. V posledních letech byla posílena výuka výpočetní techniky a cizích jazyků. Každý žák gymnázia povinně absolvuje výuku dvou cizích jazyků - angličtiny a němčiny nebo ruštiny. Svůj odborný profil si každý žák gymnázia určuje volbou volitelných předmětů v posledních dvou letech studia.

Ve škole studuje většinou v 15 třídách okolo 200 žáků, jejich výuku zajišťuje 26 pedagogických pracovníků. Pro výuku slouží 15 místností, všechny jsou vybaveny výpočetní a multimediální technikou. Většina z nich slouží zároveň jako odborné učebny. Laboratorní cvičení probíhají v chemické a biologické laboratoři, pro besedy a přednášky slouží společenská místnost a sál Studentského parlamentu. V přízemí školy je jazyková učebna a nově odbornými předměty k výuce vybavená učebna pro žáky oboru Ošetřovatel. Součástí školy je tělocvična, gymnastický sál a posilovna. Sportovní areál školy je žákům přístupný i mimo vyučování. Žáci podle školního vzdělávacího programu absolvují seznamovací a sportovní kurzy (lyžařský, tábornický, cyklistický a vodácký).

Stravování a ubytování

Stravování je zajištěno v moderní školní jídelně umístěné v budově školy. Žáci mají každý den na výběr ze tří jídel. Jídelna slouží většině vzdělávacím a i dalším institucí ve městě. Funguje zde i školní bufet. Ubytování poskytujeme na internátu Střední školy Sluneční v Hostinném.