Do roku 2018 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné a od 1. 7. 2018 je škola sloučena s Gymnáziem Vrchlabí do společného subjektu - Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola. Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, místo vzdělávání Hostinné, je významná střední škola v rámci okresu i kraje. Škola byla založena před více než 150 lety, novodobá historie školy začíná v 90. letech minulého století. Komplex školy se skládá ze zrekonstruované historické budovy a nové přístavby v centru města a těsné blízkosti autobusového nádraží vzdáleného cca 50 metrů. Vlaková zastávka je od školy vzdálena zhruba 500 metrů. Poloha školy je vhodná pro dojíždění z Trutnova a Vrchlabí, kdy dojezdový čas je do 30 minut.

Strategické cíle školy

 • Vytvoření bezpečného a příjemného prostředí pro žáky a zaměstnance
 • Postupné zavádění formativního přístupu ke vzdělávání
 • Podpora jazykového vzdělávání (Erasmus+, program American Academy, nabídka jazykových kurzů k získání certifikátů (FCE), zahraniční zájezdy a výměnné vzdělávací pobyty žáků a pedagogů)
 • Zavádění inovativní forem vyučování (projektové vyučování, tandemová výuka, zapojení odborníků z praxe, sdílení zkušeností, stínování, kolegiální sdílení)
 • Evaluace školy (dotazníky – žáci, zaměstnanci, rodiče, absolventi, veřejnost), hospitační činnost, srovnávací testy
 • Podpora aktivit a tvůrčího myšlení žáků, individuální přístup (zapojení do DoFe)
 • Funkční systém inkluzivního vzdělávání (sociální rovnost, systém podpory pro žáky se SVP, systém vzdělávání nadaných a talentovaných žáků)
 • Podpora environmentálně udržitelného a odpovědného chování žáků i zaměstnanců školy, probouzení/zvyšování zájmu o životní prostředí a způsoby, jak s ním šetrněji nakládat
 • Systematická práce se zaměstnanci (DVPP, činnost předmětových komisí, pravidelné porady, nastavený systém odměňování, poradní sbory vedení školy), podpora jazykových kompetencí pedagogů, modernizace zázemí zaměstnanců
 • Revize ŠVP (ICT do výuky, programování)
 • Podpora kulturních a sportovních aktivit (budování vztahu k regionu, účast v soutěžích, pořádání soutěží, projekty)
 • Podpora a rozvoj enviromentální výchovy
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce a zapojení do projektů (+Polsko, Slovensko)
 • Prohloubení spolupráce se ZŠ a SŠ v regionu, podpora firem škole
 • Budování atraktivní tváře školy, vztahu žáků, rodičů i veřejnosti ke škole (komunitní setkávání, projektové dny, DOD, besedy s absolventy, zaměstnavateli atd.)
 • Zajištění školního psychologa a speciálního pedagoga

Organizace výuky

Dnes poskytujeme úplné střední vzdělání s maturitou ve studijních oborech Gymnázium a Sociální činnost, dále také ve tříletém učebním oboru Ošetřovatel. Studentům odborné školy se otevírá jedinečná příležitost odborné praxe v prestižních zařízeních. Vytváříme předpoklady pro studium absolventa na libovolné vysoké nebo vyšší odborné škole a pro profesní kariéru. Jsme školou státní, a proto studium u nás není vázáno na žádné poplatky. Výuka je organizováno podle školních vzdělávacích programů. V posledních letech byla posílena výuka výpočetní techniky a cizích jazyků. Každý žák gymnázia povinně absolvuje výuku dvou cizích jazyků - angličtiny a němčiny nebo ruštiny. Svůj odborný profil si každý žák gymnázia určuje volbou volitelných předmětů v posledních dvou letech studia.

Ve škole studuje většinou v 15 třídách okolo 200 žáků, jejich výuku zajišťuje 26 pedagogických pracovníků. Pro výuku slouží 15 místností, všechny jsou vybaveny výpočetní a multimediální technikou. Většina z nich slouží zároveň jako odborné učebny. Laboratorní cvičení probíhají v chemické a biologické laboratoři, pro besedy a přednášky slouží společenská místnost a sál Studentského parlamentu. V přízemí školy je jazyková učebna a nově odbornými předměty k výuce vybavená učebna pro žáky oboru Ošetřovatel. Součástí školy je tělocvična, gymnastický sál a posilovna. Sportovní areál školy je žákům přístupný i mimo vyučování. Žáci podle školního vzdělávacího programu absolvují seznamovací a sportovní kurzy (lyžařský, tábornický, cyklistický a vodácký).

Stravování a ubytování

Stravování je zajištěno v moderní školní jídelně umístěné v budově školy. Žáci mají každý den na výběr ze tří jídel. Jídelna slouží většině vzdělávacím a i dalším institucí ve městě. Funguje zde i školní bufet. Ubytování poskytujeme na internátu Střední školy Sluneční v Hostinném. 

 

Oznamování škodlivého jednání

Krkonošské gymnázium a SOŠ má nastaven vnitřní oznamovací systém pro příjem a vyřizování oznámení podaných v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále též „Směrnice (EU) 2019/1937“).

VĚCNÁ PŮSOBNOST

Směrnice (EU) 2019/1937 je vymezena výčtem deseti oblastí, do kterých musí porušení práva Unie spadat, a to:

 • a)  zadávání veřejných zakázek,
 • b)  finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • c)  bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • d) bezpečnost dopravy,
 • e)  ochrana životního prostředí,
 • f)  radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • g)  bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • h) veřejné zdraví,
 • i) ochrana spotřebitele a
 • j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

OSOBNÍ PŮSOBNOST

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice (EU) 2019/1937 se rozumí fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z vymezených oblastí uvedených výše. Musí tak být zachován tzv. pracovní kontext.

Příslušnou osobou, která přijímá a zkoumá oznámení, případně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu je:

Mgr. Luděk Rychtr
tel. kontakt 499 421 544

Oznámení přijímá výhradně příslušná osoba, v případě její nepřítomnosti její zástupci.

Vnitřní oznamovací systém (dále též „VOS“)

A. PŘÍJEM A ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ

 • 1) Oznámení je možné učinit písemně nebo ústně.
 • 2) Za účelem poskytnutí co nejvyšší ochrany oznamovatele je v případě elektronického podání, důležité takovéto oznámení jednoznačně označit jako oznámení porušení ve smyslu Směrnice(EU) 2019/1937. Doporučujeme tak označení zprávy v předmětu WHISTLEBLOWING nebo Oznámení dle Směrnice (EU) 2019/1937, lze též takovou zprávu doplnit o průvodní informaci, že zpráva je určena do vlastních rukou Ing. Jindry Horáčkové. Obdobně platí i pro podání podaná písemnou formou.
 • 3) Do 7 dnů od přijetí oznámení je oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení.
 • 4) Příslušná osoba provede předběžné posouzení oznámení, tedy zda spadá oznamované jednání pod oblasti vymezené Směrnicí (EU) 2019/1937, zda je dodržen tzv. pracovní kontext, o jaký druh protiprávního jednání se jedná a zda postačí oznamované jednání vyřešit interně.
 • 5) Příslušná osoba je povinna oznamovatele vyrozumět o tom, že nejde o oznámení ve smyslu Směrnice (EU) 2019/1937, pokud k takovému závěru dojde, a to do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, případně od přijetí oznámení v případě, že vyrozumění nebylo odesláno.
 • 6) V odůvodněných případech příslušná osoba oznámení postoupí orgánům činným v trestním řízení nebo jiným věcně příslušným orgánům.
 • 7) V případě, že podané oznámení je důvodné a nebylo postoupeno jiným orgánům, příslušná osoba informace uvedené v oznámení prošetří.
 • 8) Příslušná osoba následně vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních, a to do 3 měsíců od vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení nebo od přijetí oznámení v případě, že vyrozumění nebylo odesláno.

B. OCHRANA OZNAMOVATELŮ

 • 1. Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice (EU) 2019/1937, pokud:
  • a) měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace byly v době oznámení pravdivé, tzn. že oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé, a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice (EU) 2019/1937; a
  • b) podali v souladu se Směrnicí (EU) 2019/1937 oznámení buď prostřednictvím VOS, EOS (externí oznamovací systém) nebo učinili uveřejnění, případně oznámení podali přímo jiným příslušným orgánům veřejné moci.
 • 2. Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím VOS, EOS (Ministerstvo spravedlnosti, blíže internetové stránky www.justice.cz) nebo uveřejněním, případně oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci. Volba mezi VOS a EOS pro prvotní podání je na úvaze oznamovatele. Nicméně možnost uveřejnění nastupuje až sekundárně za splnění podmínek stanovených Směrnicí (EU) 2019/1937:
  • a) v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření;
  • b) nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí prodlení;
  • c) není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (např. zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.
 • 3. Za neoprávněné uveřejnění nese oznamovatel odpovědnost dle příslušných právních předpisů.
 • 4. Oznamovatelé oznamující či uveřejňující informace v souladu se Směrnicí (EU) 2019/1937 nenesou za podané oznámení žádnou odpovědnost. Obdobně toto platí i o získávání informací a přístup k nim, ledaže by takové jednání zakládalo trestný čin.
 • 5. Vůči oznamovatelům a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegové oznamovatele, právnické osoby, jejichž společníkem je oznamovatel apod.) je zakázáno uplatňovat odvetná opatření. Odvetné opatření je jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.
 • 6. V rámci ochrany oznamovatele i dalších dotčených osob je zachovávána důvěrnost (totožnosti i informací uvedených v oznámení).
 • 7. Právo na ochranu oznamovatele není možné omezit žádnou dohodou či podmínkami pracovního poměru či obdobného pracovního vztahu, ani se ho nelze vzdát.