Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. a 2. kolo kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Uchazeč tedy může v rámci naší školy podat přihlášku do Hostinného (do více oborů) a zároveň i do Vrchlabí.

Pro podání přihlášky využijte systém DIPSY a to ideálně formou plně elektronickou nebo alespoň formou hybridní, tedy vyplněním přihlášky v systému DIPSY a jejím následném vytištění.

Do přihlášky uvádějte pouze školy (obory), které chcete studovat. Právo na dva termíny JPZ má i uchazeč, který vyplní pouze jednu školu/obor (v ní bude konat oba termíny JPZ).

Do přihlášky uvádějte telefonní a emailový kontakt, ikdyž jsou položky označeny jako nepovinné.

V Hostinném nabízíme ve 2. kole tyto obory:

- osmileté gymnázium, ŠVP Hostinné - počet přijímaných uchazečů ve 2. kole je 6,

- čtyřleté gymnázium, ŠVP Hostinné - počet přijímaných uchazečů je 10 (přijatí uchazeči doplní od září 2024 kvintu osmiletého gymnázia),

- sociální činnost - počet přijímaných uchazečů je 14,

- ošetřovatel - počet přijímaných uchazečů je 11, bez přijímací zkoušky.

Kritéria 2. kola naleznete v souborech níže.

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, ŠVP Hostinné (uchazeči doplní kvintu osmiletého gymnázia)

Níže naleznete formulář listinné podoby přihlášky a přílohy k přihlášce.


Všeobecné informace, které nejsou uvedeny v kritériích oborů.

 • Uchazeč podává přihlášku od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024. Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky: a) elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita), b) podáním výpisu vytištěného z online systému, c) podáním vyplněného tiskopisu s přílohami. Doručení přihlášky není povinností základní školy, ale každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce. Vyjádření lékaře není v boru gymnázium nutné. V případě, že zákonní zástupci nemohou podat přihlášku elektronicky s ověřenou identitou, mohou se obrátit na výchovného poradce, třídního učitele či jiného zaměstnance základní školy a požádat jej o pomoc s vyplněním přihlášky prostřednictvím systému nebo s vyplněním listinného tiskopisu (postup pro ZŠ se systémem Bakaláři ZDE). K přihlašování v listinné podobě je nutno použít aktuální formulář přihlášky (ke stažení ZDE).
 • Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference. Uvedené pořadí musí být ve všech podaných přihláškách shodné. Změna oboru vzdělání ani změna pořadí (preference uchazeče) není možná po uplynutí termínu pro podání přihlášek.
 • Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) zadávanou Centrem. Jednotnou zkoušku může každý uchazeč, jenž podal přihlášku do jednoho z uvedených oborů vzdělání, konat dvakrát ve dvou termínech, a to i když podal přihlášku pouze do jednoho maturitního oboru vzdělání. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu v rozsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v rozsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut. Pauzu mezi jednotlivými zkouškami mohou uchazeči trávit v označené učebně, kde bude přítomen pedagogický dohled. Pokud uchazeč opustí budovu školy, přebírají za něho odpovědnost zákonní zástupci. Rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů o příslušné obory vzdělání vymezují tzv. Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech.
 • Pokud se uchazeč hlásí do Vrchlabí, napíše do řádku Název a adresa střední školy: Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Komenského 586, Vrchlabí, do řádku Kód oboru vzdělání: 79-41-K/81 a do řádku Název oboru vzdělání, popřípadě zaměření ŠVP: gymnázium, ŠVP Vrchlabí. Pokud se uchazeč hlásí do Hostinného, napíše do řádku Název a adresa střední školy: Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Komenského 586, Vrchlabí, do řádku Kód oboru vzdělání: 79-41-K/81 a do řádku Název oboru vzdělání, popřípadě zaměření ŠVP: gymnázium, ŠVP Hostinné.
 • Uchazeč se tak může hlásit do obou našich míst vzdělávání (podle prioritizace, např.: 1. ŠVP Vrchlabí, 2. ŠVP Hostinné nebo naopak, 3. jiná střední škola). V takovém případě uchazeč, pokud se rozhodne pro listinnou podobu přihlášky, odevzdá na každé místo přihlášku samostatně (jednu přihlášku do Vrchlabí a druhou do Hostinného).
 • Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob ověří rozhovorem. Cizinci podle Lex Ukrajina Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. v platném znění, se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test JPZ z českého jazyka a literatury, nutno použít formulář). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem (úroveň A2) před komisí s hodnocením ANO - NE (podle níže uvedených kritérií nahrazení zkoušky z Čj). Nedostatečná znalost českého jazyka může být důvodem k nepřijetí. Cizinec dle výše uvedeného zákona má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika v ukrajinském jazyce (nutno použít formulář). Pokud o zadání v ukrajinštině nepožádá, obdrží zadání v českém jazyce a má nárok na navýšení času o 25 %. Použít může vlastní překladový slovník. Uchazeči, kterým bude na žádost prominuta JPZ z českého jazyka, budou hodnoceni podle redukovaného pořadí.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdají společně s přihláškou (nejpozději do 20. února 2024) doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.
 • Vyhodnocení výsledků: Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v jeho přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledky přijímacího řízení opravňují k přijetí a pokud se nevzdá práva na přijetí. Uchazeč může být přijat (v prvním a druhém kole) jen do jednoho oboru vzdělání. Uchazeči podávající přihlášku elektronicky mohou záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět rovněž v DIPSY po přihlášení, ostatní mají záznamové archy a výsledky k dispozici ve spisu ve škole, ve které konali jednotnou zkoušku. Uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů se mohou vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí a nahlédnout do spisu 13. května 2024 v 10–12 hodin v kanceláři školy. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují. Škola zveřejní seznam všech uchazečů 1. kola přijímacího řízení s dosaženými výsledky 15. května 2024.Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů není možné. Odvolat se lze pouze proti rozhodnutí ředitele o průběhu a výsledku přijímacího řízení. Takové odvolání lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků.
 • Vzdání se práva na přijetí: Uchazeč má možnost vzdát se práva na přijetí. Vzdáním se práva na přijetí v 1. kole přijímacího řízení nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v 1. kole, nýbrž právo hlásit se do 2. kola přijímacího řízení.
 • 2. kolo: Druhé kolo je obdobně jako první stanoveno jednotně včetně termínů a počtu přihlášek. Platí zde stejná pravidla, jako v kole prvním, pokud není uvedeno níže jinak. Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v prvním kole konal jednotnou zkoušku. Jednotná zkouška se v druhém kole nekoná, ale její výsledek z prvního kola se u maturitních oborů povinně zohledňuje. Pokud uchazeč nemá výsledky jednotné zkoušky z první kola, může se hlásit v druhém kole pouze do oborů vzdělání s výučním listem či s talentovou zkouškou (bez jednotné zkoušky) nebo do zkráceného studia.
 • 3. a další kola: K naplnění stavu žáků může ředitel školy vyhlásit třetí a další kola přijímacího řízení, a to i po zahájení školního roku. Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority. Výsledky jednotné zkoušky se nemusí povinně zohledňovat. Pokud se zohledňují, určí ředitel školy náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří ji nekonali. Uchazeč musí potvrdit úmysl vzdělávat se ve vybrané škole ve 3. nebo dalším kole.
 • https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/393-jednotna-prijimaci-zkouska-2024
 • https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
 • https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • https://prijimacky.cermat.cz/
 • https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Ve Vrchlabí nabízíme tyto obory:

- osmileté gymnázium, ŠVP Vrchlabí - počet přijímaných uchazečů je 30, termín 1. kola JPZ je 16. a 17. dubna 2024, kritéria,

- čtyřleté gymnázium, ŠVP Vrchlabí - počet přijímaných uchazečů je 30, termín 1. kola JPZ je 12. a 15. dubna 2024, kritéria.