Vážení uchazeči, zákonní zástupci uchazečů,

zde naleznete informace k přijímacímu řízení. 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost

Ev. č.       Výsledek

522038     přijat bez přijímací zkoušky

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do primy gymnázia 3. kola přijímacího řízení přijetí do vyššího ročníku (kvinta gymnázia)

Obor gymnázium – prima osmiletého gymnázia 2. kolo

Evid. č.   Vysv. Ma   Čj   Celkem  Výsledek

422055    21     29    20   70         přijat

422054    9       22    23   54         přijat

Obor gymnázium – doplnění kvinty 3. kolo

Ev. č.       Ma   Čj     Výsledek

722011                    přijat bez přijímací zkoušky

722010     22    36    přijat na základě přijímací  zkoušky

722012     10    36    nepřijat pro nesplnění kritérií

Rozhodnutí o přijetí se nebudou rozesílat. Zveřejněním oficiálních výsledků přijímacího řízení na webu školy a veřejně přístupném místě ve škole je splněna zákonná povinnost. Okamžikem zveřejnění začnou běžet také lhůty pro uplatnění zápisového lístku. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána do vlastních rukou zákonných zástupců uchazečů na adresu jejich trvalého bydliště (obálka s červeným pruhem). Zájem o vzdělávání ve zvolené škole prokazuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku. Zaregistrovaný zápisový lístek je nutno dle zákona doručit do školy do deseti pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Okamžik doručení rozhodnutí o přijetí se rozumí termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu (pátek 10.6.2022).


Kritéria 2. a 3. kola přijímacího řízení

Vážení uchazeči o studium, vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do oborů sociální činnost a ošetřovatel. Přihlášku je nutné do školy doručit nejpozději 14. 6. 2022.

Vážení uchazeči o studium, vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení do primy gymnázia. Přihlášku je nutné do školy doručit nejpozději 3. 6. 2022.

Stále nabízíme možnost žákům z 9. tříd ZŠ přijetí do kvinty gymnázia (přijetí do vyššího ročníku). Zájemci nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pro přijetí do vyššího ročníku je třeba zaslat vyplněnou žádost a vyplněnou přihlášku s potvrzením prospěchu ze ZŠ. Vše do školy doručte do 3. 6. 2022.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí se nebudou rozesílat. Zveřejněním oficiálních výsledků přijímacího řízení na webu školy a veřejně přístupném místě ve škole je splněna zákonná povinnost. Okamžikem zveřejnění začnou běžet také lhůty pro uplatnění zápisového lístku. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána do vlastních rukou zákonných zástupců uchazečů na adresu jejich trvalého bydliště (obálka s červeným pruhem). Zájem o vzdělávání ve zvolené škole prokazuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku. Zaregistrovaný zápisový lístek je nutno dle zákona doručit do školy do deseti pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Okamžik doručení rozhodnutí o přijetí se rozumí termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu (neděle 22. května 2022).

Kritéria 2. kola přijímacího řízení

Vážení uchazeči o studium, vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení do primy gymnázia. Přihlášku je nutné do školy doručit nejpozději 3. 6. 2022.

Stále nabízíme možnost žákům z 9. tříd ZŠ přijetí do kvinty gymnázia (přijetí do vyššího ročníku). Zájemci nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pro přijetí do vyššího ročníku je třeba zaslat vyplněnou žádost a vyplněnou přihlášku s potvrzením prospěchu ze ZŠ.

Výsledky přijímacího řízení 2022

Pro úspěšné splnění minimálních požadavků stanovených ředitelem školy v oboru 79-41-K/81 (8leté gymnázium) bylo třeba pro jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) získat minimálně 7 bodů v každé jednotlivé zkoušce a minimálně 16 bodů (ze 100) za oba testy dohromady. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 30 uchazečů. 

Pro úspěšné splnění minimálních požadavků stanovených ředitelem školy pro přijímací řízení v oboru 75-41-M/01 (sociální činnost) bylo třeba celkem získat minimálně 30 bodů (ze 140). V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 19 uchazečů. 

Dvou termínů JPZ se účastnili všichni přihlášení uchazeči. V případě bodové shody bylo výsledné pořadí uchazečů stanoveno dle pomocných kritérií (jsou součástí kritérií zveřejněných před 31. 1. 2022). Uchazeči cizinci nekonali test z ČJL, ale dle školského zákona absolvovali přijímací rozhovor v českém jazyce. Do celkového pořadí byli zařazeni na základě redukovaného pořadí uchazečů, kde se posuzovaly výsledky předchozího vzdělávání a výsledek testu z matematiky.

Rozhodnutí o přijetí se nebudou rozesílat. Zveřejněním oficiálních výsledků přijímacího řízení na webu školy a veřejně přístupném místě ve škole je splněna zákonná povinnost. Okamžikem zveřejnění začnou běžet také lhůty pro uplatnění zápisového lístku. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána do vlastních rukou zákonných zástupců uchazečů na adresu jejich trvalého bydliště (obálka s červeným pruhem). Zájem o vzdělávání ve zvolené škole prokazuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku. Zaregistrovaný zápisový lístek je nutno dle zákona doručit do školy do deseti pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (do 16. 5. 2022). Okamžik doručení rozhodnutí o přijetí se rozumí termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu (pondělí 2. května 2022).

Uplatněný zápisový lístek lze vzít zpět v případě, kdy uchazeč nebyl přijat na upřednostňovanou školu, podal odvolání proti nepřijetí, v odvolacím řízení bylo odvolání vyhověno, a nakonec byl ke vzdělávání přijat.

Jelikož uchazeči mohli podávat dvě přihlášky, je velká šance, že bude většině odvolání vyhověno.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Za okamžik doručení se u přijatých žáků považuje zveřejnění tohoto seznamu, u nepřijatých žáků bude rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě doručeno do rukou zákonného zástupce uchazeče (osobní převzetí nebo poštou) a teprve tímto okamžikem začne běžet lhůta pro podání odvolání. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy (vzor je k dispozici na webu školy), jejíž činnost vykonává Krkonošské gymnázium a SOŠ, Komenského 586, Vrchlabí, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla naplněna kapacita v oborech sociální činnost a ošetřovatel, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace sledujte na stránkách školy. Je pravděpodobné, že 2. kolo přijímacího řízení vyhlásíme i pro primu gymnázia. 

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Výsledky přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku podle § 63 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – doplnění kvinty pro školní rok 2022/2023 – pracoviště Hostinné

Evidenční číslo žáka - výrok

722002 - přijat

722001 - přijat

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Pracoviště Hostinné:

Pracoviště Vrchlabí:


Vzory dokumentů:


Přijímací zkoušky se budou pro maturitní obory konat dle jednotného zadání CERMAT.  V oboru Ošetřovatel se přijímací zkoušky nekonají.

Jednotné přijímací zkoušky se pro čtyřletý obor gymnázia uskuteční v termínech: první termín 12. 4. 2022, druhý termín 13. 4. 2022, pro osmiletý obor gymnázia v termínech: první termín 19. 4. 2022, druhý termín 20. 4. 2022. Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek pro oba obory gymnázia jsou stanoveny na 10. a 11. 5. 2022.

Správně vyplněnou přihlášku je nezbytné doručit do školy nejpozději v pondělí 1. března 2022. Tiskopis přihlášky pro letošní rok naleznete výše nebo lze přihlášku stáhnout na webu CERMAT. Doručení do střední školy je záležitostí žáků a rodičů (zákonných zástupců).  Uchazeč může i letos podat dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dva různé obory (ŠVP) stejné SŠ.

Na přihlášce uveďte prospěch dle předepsaného formuláře přihlášky. Uchazeč uvede poslední tři pololetí vzdělávání na ZŠ (8. a 9. třída pro čtyřletý obor, 4. a 5. třída třída pro osmiletý obor).

Návod pro vyplnění přihlášky naleznete na stránkách Cermatu.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Uchazeč o čtyřletý obor gymnázia, který podává přihlášku na školu, kde se koná JPZ, vykoná tuto zkoušku dvakrát, přičemž pro hodnocení JPZ se mu započte lepší výsledek. Pokud se hlásí na dvě různé školy nebo obory, kde se koná JPZ, vykoná tuto v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a ve 2. termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou. Pro potřeby vyhodnocení přijímacího řízení se v obou školách uchazeči započte lepší dosažený výsledek JPZ.

Uchazeči o osmiletý obor gymnázia vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání (na dvě různé školy nebo odlišné obory). Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. V případě, že uchazeč koná JPZ dvakrát, započte se mu pro celkové hodnocení přijímacího řízení na obou školách lepší výsledek. Pokud se uchazeč hlásí na dvě různé školy nebo obory (ŠVP), kde se koná JPZ, vykoná tuto v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a ve 2. termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude doručena písemně na adresu trvalého bydliště uvedenou na přihlášce (v případě existující datové schránku bude komunikace vedena přes DS) v dostatečném časovém předstihu.

Vzorová zadání testů JPZ a další informace jsou k dispozici na webu CERMAT.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, a to podle k tomuto účelu vydaného vyjádření školského poradenského zařízení. Uvedené vyjádření doloží uchazeč k přihlášce ke vzdělávání do 1. 3. 2022.

V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termín.

Další kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů. V dalších kolech se konají přijímací zkoušky zadávané ředitelem školy.

Přihlášky do osmiletého gymnázia lze souběžně podat na pracoviště ve Vrchlabí i v Hostinném. To znamená, že žák může mít na 1. místě na přihlášce uvedeno Krkonošské gymnázium a SOŠ, ŠVP Vrchlabí a na 2. místě Krkonošské gymnázium a SOŠ, ŠVP Hostinné nebo naopak. Pro každé pracoviště je nutné podat přihlášku samostatně. Do primy gymnázia ve Vrchlabí se bude přijímat 30 žáků, stejný počet bude přijímán do Hostinného.

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději v úterý 1. března 2022!!!

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, do 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění uchazečů Centrem. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy. Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.