Předmět český jazyk a literatura má komplexní charakter a je rozdělen do tří okruhů. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, analyzovat text a posoudit jeho obsah. V Jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka, ale učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby zákonitosti výstavby literárního díla a seznamují se s díly světové i české literatury.

Vyučující: Mgr. Petr Beránek, Mgr. Jolana Fišarová, Mgr. Eva Košátková, Mgr. Veronika Nýdrlová