Speciální pedagogika se vyučuje ve 2., 3. a 4. ročníku oboru Sociální činnost.

Nejdříve se žáci seznámí se základy obecné pedagogiky, specifiky vzdělávacího profesu u intaktních jedinců, vzdělávací soustavou České republiky a legislativními východisky školství. Na tyto poznatky navazuje výuka teoretické části speciální pedagogiky - žáci se seznámí se základní speciálněpedagogickou terminologií, historií přístupu ke znevýhodněným osobám, vnitřní strukturou speciální pedagogiky a systémem speciálního školství. Tyto získané znalosti slouží jako odrazový můstek pro výuku speciálně pedagogických disciplín (psychopedie, etopedie, logopedie, surdopedie, somatopedie, tyflopedie) ve 3. a 4. ročníku. Žáci se seznámí s nejfrekventovanějšími poruchami v jednotlivých pediích z pohledu symptomatologie, etiologie, edukace a rehabilitace, dokáží navrhnout základní postupy práce s těmito jedinci a ty aplikovat do praxe. Speciální pedagogika je povinně-volitelným předmětem v profilové části maturitní zkoušky.

Vyučující: Mgr. Doubrava Dřízhalová