Ošetřovatelství je relativně mladou a rozmanitou disciplínou.

Tento předmět poskytuje žákům poznatky z oblasti péče o zdraví, prevence poškození zdraví a ošetřování pacientů. Seznamuje je se zásadami s poskytováním individuální ošetřovatelské péče, s uplatňováním principů multikulturního ošetřovatelství a etických norem v této oblasti.

Žák je schopen rozlišit základní potřeby svých pacientů a získává komplexní obraz vědomostí a dovedností k uspokojování těchto potřeb. Z toho vyplývá, že hlavní zásadou pro práci žáků je snaha pomoci udržet soběstačnost a důstojnost pacienta, naučit se komunikovat s pacienty i ostatními zdravotnickými pracovníky, organizovat si práci, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V neposlední řadě se umět se svými pacienty jednat s úctou, respektovat jejich soukromí i práva.

Předmět „Ošetřovatelství“ má tedy teoreticko – praktický charakter, neboť poskytuje žákům praktické dovednosti na základě osvojených teoretických znalostí, které jsou nezbytné při ošetřování nemocných v reálném prostředí ve zdravotnických zařízeních.

Vyučující: Bc. Helena Hykyšová, Bc. Lucie Šubrtová