Předmět se vyučuje v 1. a 3. ročníku oboru Sociální činnost. U oboru Ošetřovatel se vyučuje ve 2. ročníku. V předmětu osobnostní výchova žáci skrze prožitkové a sebezkušenostní aktivity poznávají svojí osobnost a rozvíjejí ji tak, aby co nejlépe při svém dalším profesním působení ovlivňovali klienty, se kterými se potkají. Cílem je žáky vést k sebepoznání, pozitivnímu rozvoji, zlepšovat jejich komunikační dovednosti při práci s klienty nebo zvládat specifické situace, se kterými se mohou setkat. Žáci oboru Sociální činnost se ve 3. ročníku navíc učí pracovat se skupinou, poznat její dynamiku a strukturu a učí se zásadám, jak vést skupinové i individuální aktivity s klienty. Vytvoří si kartotéku her, kterou využijí v předmětu Organizace volného času a při svých praxích. Témata, se kterými se žáci v tomto předmětu setkají, jsou například navázání kontaktu s klientem, uklidnění rozrušeného klienta, práce s emocemi, sexualita klientů, sebereflexe, prevence syndromu vyhoření nebo význam supervize. V osobnostní výchově žáci využijí znalosti získané z předmětu psychologie a speciální pedagogika. Dovednosti a zkušenosti z tohoto předmětu jsou klíčovým východiskem pro předmět Organizace volného času. Vyučující: Mgr. Doubrava Dřízhalová, Mgr. Petr Sobotka