V předmětu Organizace volného času žáci naváží na dosud získané poznatky ze všech odborných předmětů a naučí se navrhnout a zrealizovat aktivizační programy s ohledem na specifika jednotlivých skupin klientů. V 3. ročníku se seznámí s významem aktivizace, zásadami plánování aktivizačních programů a postupně si vytvoří portfolio těchto programů. Navrhnuté programy poté zrealizují ve 4. ročníku, kdy se předmět realizuje přímo v zařízení sociálních služeb. Při této výuce je kladen důraz na práci žáka s chybou, schopnosti provést zhodnocení navrhnutého programu, autoevaluaci svého výkonu či identifikaci silných a slabých stránek. Zrealizování aktivizačního programu je povinnou součástí praktické maturitní zkoušky. Vyučující: Mgr. Doubrava Dřízhalová